Facebook

Algemene VoorwaardeN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live evenementen, trainingen, workshops, jaartrajecten, onlinecursussen en overeenkomsten die gemaakt/gesloten worden met Inspireer Jezelf.

Inspireer Jezelf: opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer: 62262599, mede handelend onder naam Noortje Bogaert

Contactgegevens;
Vestigingsadres: Tilburg
Email: contact@inspireerjezelf.nl

 • Door je bestelling/afspraak/ overeenkomst geef je, als consument of bedrijf, te kennen dat je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.
 • Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ‘ik’ vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Inspireer Jezelf of Noortje Bogaert bedoeld. De consument, bedrijf of organisatie die een dienst of product van mij wil afnemen zal worden samengevat onder ‘Je’, ‘Jou’ of ‘Jij’.
 • Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou zijn niet van toepassing.
 • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door mij zijn aanvaard. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met mij.

 

 1. Voorwaarden voor deelname voor trainingen, trajecten, workshops, lezingen, events en coaching
 • Mijn aanbod en diensten zijn voor ondernemers, particulieren als medewerkers kunnen deelnemen aan live evenementen, trainingen, workshops, jaartrajecten, onlinecursussen en overeenkomsten die worden aangeboden door Inspireer Jezelf.
 • Onder de naam van Inspireer Jezelf deel ik mijn kennis daarnaast moet je zelf voldoende tijd reserveren om de opdrachten te volbrengen en implementeren. Ik kan niet garanderen dat na het volgen van een van mijn live evenementen, trainingen, workshops, jaartrajecten, onlinecursussen en overeenkomsten die worden aangeboden door Inspireer Jezelf je successen behaalt in je bedrijf of leven. Ik zal er wel actief voor zorgen dat de kennis, producten en ervaringen die ik deel zojuist mogelijk is waardoor je de mogelijkheid hebt om het wel tot een succes te maken. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van de dienst of product wat je afneemt.
 • Alle aanbiedingen van mij zijn vrijblijvend en niet bindend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw voor ondernemers en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Voor particulieren zal het bedrag inclusief btw worden genoemd.
 • Door mij gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend zodra schriftelijk bevestigd.
 • Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat ik deze schriftelijk heb geaccepteerd, dan wel op het moment dat ik feitelijk een begin van uitvoering heb gemaakt
 • Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan mij worden verstrekt.
 • Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mij zijn verstrekt, heb ik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in rekening te brengen.

 

 1. Inhuren/inschakelen van derden
 • Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ik ben, tenzij in geval vanuit mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 • Het kan zijn dat ik diensten van derden aanbeveel en/ of laat gebruiken. Ik treed hiervoor altijd op als bemiddelende partij en ben daarom nooit partij in de overeenkomst tussen jou en de aanbieders van de diensten. De algemene voorwaarden van de aanbieders zijn van toepassing op het. Ik raad je aan deze algemene voorwaarden goed door te lezen. De aanbieders van deze diensten kunnen na een jaar kosten voor het gebruik kosten bij je in rekening gaan brengen.
 • Ik hou het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor ondersteuning bij het installeren of gebruik van de plug-ins/diensten. Dit zal ik altijd van tevoren aan je kenbaar maken.

 

 1. Bijzondere voorwaarden trajecten, programma’s of diensten
 • Coaching gesprekken dienen minimaal 24 uur van tevoren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Indien coaching tot een programma behoort dient een nieuwe afspraak altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. Ik kan helaas niet garanderen dat er ruimte in de agenda’s van mij of de trainers binnen het bedrijf is, om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het dus niet ingehaald worden.
 • Ik streef ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar ik kan dit niet garanderen. Mocht je iets missen maak dit dan kenbaar aan mij dan zal ik mijn best doen om dit alsnog bij je te krijgen.
 • Het is niet mogelijk om als ondernemer deelname aan het programma na aanschaf te annuleren en je moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

 1. Prijs & Betalingen
 • Tarieven zijn zoals vermeld op de website van Inspireer Jezelf of afgesproken per email/offerte. Indien een product of dienst foutief geprijsd blijkt te zijn dan behouden wij ons het recht de bestelling/afspraak eenzijdig te annuleren of voort te zetten onder het juiste tarief.
 • Indien besteld wordt via onze webwinkel/online dan kunnen betalingen op diverse manieren worden gedaan. Doormiddel van vooraf overmaken of per factuur.
 • Indien bestellingen worden gemaakt via telefoon of e-mail dan kun je betalen via factuur of per contant. Contante betalingen dien je te voldoen op bij aanvang van de training.
 • Als de betaling niet tijdig is ontvangen op de uiterste datum weergegeven op de factuur en na een aanmaning, ben ik bij deze gerechtigd het door jou verschuldigde bedrag te verhogen met alle extra kosten die worden gemaakt en voor het doorzetten naar ons incasso partner al dan niet Centraal invorderingsbureau (CIB), rechtsbijstand en andere ingeschakelde derden. Rekening houdend met minimaal 15% van het verschuldigde bedrag en een minimum van 500,- euro.
  Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot programma’s, facebookgroepen en online platform ontzegd wordt. Events of live bijeenkomsten en afspraken voor coachgesprekken worden eveneens ontzegd.
 • Indien niet tijdig is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval ben je over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
 • Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 • Wij hebben het recht bestellingen of afspraken niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder voorwaarden die wij stellen.
 • Je dient reiskostenvergoeding te betalen indien de training plaatsvindt buiten de gemeente Tilburg. Buiten de gemeente Tilburg geldt vanaf ons bedrijfsadres geldt een vast tarief van 0,28 cent per kilometer.
 • Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan. Indien er in termijnen wordt betaald blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

 

 1. Annulering
 • Deelname aan de trajecten zijn uiterlijk tot zes weken voor aanvang van het traject kosteloos te annuleren. Daarna wordt tussen zes weken voor aanvang van het traject en twee weken, 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Binnen twee weken voor aanvang van het traject wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht.
 • Je kunt je deelname aan een bijeenkomst, event of live training verplaatsen naar een andere al geplande datum m.u.v. trajecten. Dat is kosteloos mogelijk tot uiterlijk een maand voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna wordt tussen een maand voor aanvang van de bijeenkomst en een week voor aanvang van de bijeenkomst 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Binnen een week voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Tenzij anders schriftelijk is aangegeven en is gecommuniceerd. Het is wel mogelijk om iemand anders deel te laten nemen met jouw ticket (toegangsbewijs). Dit dien je zelf te regelen.
 • Ik ben bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
 • Voorts ben ik bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.
 • In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over je vermogen kan beschikken, staat het mij vrij om de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van mijn kant tot betaling van enige schadevergoeding.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn openstaande betalingen onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Verzekeringen
 • Wij dienen in het bezit te zijn van een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BVA.)
 • Je (consument of ondernemer) dient in het bezit te van een Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering (WA.). Zo ook voor uw paard/ pony, die geldig is op het moment van deelnemen tijdens een paardencoachsessie. Indien dit niet zo is dan ben je zelf hoofdelijk aansprakelijk indien door jou of je paard schade wordt aangericht.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal op eigen terrein maar ook niet op locatie. Indien er diefstal is gepleegd zullen wij aangifte doen bij de politie.

 

 1. Social Media
 • Tijdens trainingen, clinics en workshops worden er foto’s en films gemaakt. Deze foto’s en films kunnen en mogen door ons gebruikt worden voor promotie, website, documentatie en publicatiedoeleinden zoals op websites, social media of drukwerk. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan dit graag vooraf aangeven, desgewenst schriftelijk of per email.
 • Indien u geen bezwaar maakt gaat u akkoord met het gebruik van foto’s en films door ons voor social media.

 

 1. Wat is belangrijk voor jou, het paard, de pony en onze veiligheid tijdens een paardencoachsessie?
 • De aanwijzingen van de coach & trainer dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.
 • Wij verwachten van bedrijven en consumenten dat zij ook deelnemen zonder de paarden met geweld te benaderen en ze geen pijn te doen.
 • Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enige schade en/of ongevallen tijden of resulterend uit de trainingen, coachsessies of workshops, al dan niet aan
 • Blessures, fysieke aandoeningen of overige belangrijke zaken m.b.t. paard en deelnemer dienen voor aanvang van de training of workshop kenbaar gemaakt worden.

 

 • Intellectueel eigendom/gebruik materialen
 • Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
 • Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb

 

 • Klachten
 • Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
 • Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel/na de constatering ervan aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

 • Aansprakelijkheid
 • Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart mij voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
 • Iedere aansprakelijkheid van mij voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

 

Privacyverklaring Inspireer Jezelf & Noortje Bogaert (AVG)

Inspireer Jezelf waaronder handelsnamen Inspireer Jezelf & Noortje Bogaert vallen, wordt hierna te genoemd als Inspireer Jezelf. Inspireer Jezelf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Email | gegevens@inspireerjezelf.nl
Website |  www.inspireerjezelf.nl

Voor vragen over gegevensbescherming kunt u zich richting aan Noortje Bogaert via het emailadresgegevens@inspireerjezelf.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Inspireer Jezelf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt om de nieuwsbrief te mogen ontvangen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • telefoonnummer (enkel van klanten die training of coaching volgen of hebben gevolgd en zakelijke relaties)
 • Overige gegevens die betrekking hebben op het coachtraject, facturatie, etc. enkel van klanten die een training of coaching volgen/hebben gevolgd of zakelijke relaties)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze diensten, website van Inspireer Jezelf en zo ook ons YouTube kanaal hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is door ons niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar. Wij raden ouders, verzorgers en voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming of toestemming van de voogd/verzorger. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gegevens@inspireerjezelf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Inspireer Jezelf gebruikt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende zaken:

 • Verzenden van diverse nieuwsbrieven, marketinginformatie of reclamefolders
 • Verwerking van jouw betaling/facturering
 • Contact op te kunnen nemen met jou, dit met betrekking tot diensten, producten en afspraken.
 • Om goederen, producten en diensten bij je af te leveren
 • Contact op te kunnen nemen in verband met wijzigingen en aanpassingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Inspireer Jezelf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Inspireer Jezelf tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Inspireer Jezelf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, adresgegevens, emailadressen & telefoonnummers: 20 jaar na het laatste contactmoment
Overige gegevens (enkel van opdrachtgevers, trainings- & coachklanten: 20 jaar het laatste contactmoment.

Delen van persoonsgegevens met derden
Inspireer Jezelf verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Inspireer Jezelf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Inspireer Jezelf gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je de website hebt bezocht (zoals computer, tablet, smartphone etc.), waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies maken het mogelijk jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, opnieuw producten in je winkelwagen te plaatsen of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen wij ook onze website beter laten werken, kunnen wij inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag, zodat wij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-relevante websites weg kunnen laten.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. Wij maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen ervoor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming gevraagd te worden.

Analytische cookies
Deze gebruiken wij om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er ook geen toestemming worden gevraagd, anders wel.

Tracking cookies
Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen wij adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde onlineadvertenties en op maat gemaakte content tonen.

Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inspireer Jezelf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gegevens@inspireerjezelf.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op jouw verzoek.

Inspireer Jezelf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Inspireer Jezelf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@inspireerjezelf.nlof via het contactformulier op de website www.inspireerjezelf.nl.